Хмелівський ЗДО ”Струмочок”, с.Хмельове
Кіровоградська область, Новоукраїнський район

Посадові інструкції

Посадова інструкція вихователя

закладу дошкільної освіти

1.     Загальні положення.

1.1. Дана інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя, Положення про розробку інструкції з охорони праці.

1.2.  Вихователь ЗДО призначається директором закладу.

1.3. На посаду вихователя може призначатися особа, яка має спеціальну педагогічну освіту.

1.4.  Вихователь ЗДО підпорядковується директору або особі, яка його заміняє.

1.5.  У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів охорони здоров’я, Статутом ЗДО і даною інструкцію.

1.6.  Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим директором.

2.     Функції

2.1.         Виконує програму навчання і виховання дітей у ЗДО.

2.2.         Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.3.         Дотримується встановленого в ЗДО режиму дня.

2.4.         Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу.

2.5.         Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей.

2.6.         Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщення своєї групи.

2.7.         Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

3.     Службові обов’язки.

Вихователь:

3.1.         Несе відповідальність за охорону \життя і здоров’я, за виховання і навчання дітей своєї вікової групи згідно зі Статутом ЗДО.

3.2.         Стежить за відвідуванням дітей своєї групи, своєчасно повідомляє медсестру та директора про відсутніх дітей.

3.3.         Виконує вимоги лікаря та медсестри, пов’язані з охороною і зміцненням здоров’я дітей під час ігор, занять тощо.

3.4.         Складає плани роботи згідно з чинними вимогами.

3.5.         Старанно готується до занять.

3.6.         Організовано передає дітей вихователю, що змінює його, з відповідними (за наявності) зауваженнями і пропозиціями.

3.7.         Веде групову та індивідуальну роботу з батьками з питань виховання дітей у ДНЗ і сім’ї.

3.8.         Бере участь у роботі педради, методичних об’єднаннях міста.

3.9.         Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини.

3.10.    Дотримується правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони праці на робочому місці.

3.11.    Вільно володіє державною мовою.

3.12.    Вміє користуватися засобами пожежного гасіння, володіє навичками надання першої медичної допомоги.

3.13.    Своєчасно проходить медичний огляд.

3.14.    Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

3.15.    Бере участь у проведення ремонту ЗДО.

4.     Права.

Вихователь користується:

4.1.         Рівністю у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

4.2.         Правом на отримання роботи відповідно до документа про освіту.

4.3.         Має право на звільнення з роботи за власною ініціативою згідно з чинним законодавством.

4.4.         Отримати відповідну зарплату за працю з доплатами і надбавками згідно з чинним законодавством.

4.5.         На матеріальне забезпечення в разі хвороби, в старості, у разі повної або часткової непрацездатності.

4.6.         На матеріальну допомогу і винагороду згідно з чинним законодавством.

4.7.         Звертатися до суду для захисту своїх трудових прав.

4.8.         На щорічну оплачувану відпустку згідно з графіком.

4.9.         На відпустку по догляду за дитиною віком до 3-6 років.

4.10.    На відпустку без збереження заробітної плати згідно із Законом України «Про відпустки».

4.11.    Проходити чергову й позачергову атестацію щодо підтвердження свого фахового рівня, а також отримання певної категорії і звання згідно із «Положення про атестацію».

4.12.    Раз у 5 років проходити курси про підвищення кваліфікації.

4.13.    Вибирати та бути обраним до представницьких органів влади.

4.14.    Одержувати заохочення та нагороди за старанне й зразкове виконання своїх службових обов’язків.

4.15.    Працювати за сумісництвом.

5.     Відповідальність.

Вихователь відповідає:

5.1.         За невиконання та порушення даної інструкції.

5.2.         За порушення статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку ЗДО.

5.3.         За життя і здоров’я ввіреної йому групи дітей.

5.4.         За Збереження закріпленого йому майна.

5.5.         З порушення техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм і правил.

5.6.         Несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, порушення даної посадової інструкції.

6.     Взаємовідносини.

Вихователь:

6.1.         Зобов’язаний вчасно повідомляти ЗДО про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

6.2.         Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією ЗДО.

6.3.         Може замінювати в роботі іншого вихователя за додаткову оплату згідно з чинним законодавством.

7.     Охорона праці.

7.1 Вихователь дотримується вимог Законів України «Про охорону праці», «,Про дошкільну освіту».

7.2. Проходити навчання з охорони праці і перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок навчання і перевірки знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в ЗДО».

7.3. Несе відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу.

7.4. Забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинним законодавством та нормативно-правовими документами з охорони праці.

7.5. Проводить профілактичну роботу з вихованцями та їх батьками щодо запобігання дитячому травматизму в ЗДО та в побуті.

7.6. Терміново повідомляє директора ЗДО про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцями, організовує надання першої медичної допомоги, викликає медичного працівника.

7.7. Може брати участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин,  що призвели до нещасного випадку.

Посадову інструкцію отримав: ___________________________________

     Дата:                                            ___________________________________

 

 

Посадова інструкція музичного керівника

 закладу дошкільної освіти 

1.     Загальні положення.

1.1. Дана інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики музичного керівника, Положення про розробку інструкції з охорони праці.

1.2.  Музичний керівник ЗДО призначається директором закладу.

1.3. На посаду музичного керівника може призначатися особа, яка має спеціальну освіту.

1.4. Музичний керівник ЗДО підпорядковується директору або особі, яка його заміняє.

1.5. У своїй роботі музичний керівник керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів охорони здоров’я, Статутом ЗДО і даною інструкцію.

1.6. Музичний керівник працює за графіком роботи, затвердженим директором.

2.Функції

2.1.         Виконує програму навчання і виховання дітей у ЗДО.

2.2.         Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.3.         Дотримується встановленого в ЗДО режиму дня.

2.4.         Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу.

2.5.         Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні музичні здібності дітей.

2.6.         Спільно із вихователем організовує святкові ранки.

2.7.         Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

3.       Службові обов’язки.

Музичний керівник:

3.1.         Несе відповідальність за охорону життя і здоров’я, за виховання і навчання дітей відповідно до Статуту ЗДО.

3.2.         Складає плани роботи згідно з чинними вимогами.

3.3.         Старанно готується до занять.

3.4.         Організовано передає дітей вихователю, з відповідними (за наявності) зауваженнями і пропозиціями.

3.5.         Бере участь у роботі педради, методичних об’єднаннях .

3.6.         Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини.

3.7.         Дотримується правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони праці на робочому місці.

3.8.         Вільно володіє державною мовою.

3.9.         Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини.

3.10.    Вміє користуватися засобами пожежного гасіння, володіє навичками надання першої медичної допомоги.

3.11.    Своєчасно проходить медичний огляд.

3.12.    Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

3.13.    Бере участь у проведення ремонту ЗДО.

4.       Права.

Музичний керівник користується:

4.1.         Рівністю у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

4.2.         Правом на отримання роботи відповідно до документа про освіту.

4.3.         Має право на звільнення з роботи за власною ініціативою згідно з чинним законодавством.

4.4.         Отримати відповідну зарплату за працю з доплатами і надбавками згідно з чинним законодавством.

4.5.         На матеріальне забезпечення в разі хвороби, в старості, у разі повної або часткової непрацездатності.

4.6.         На матеріальну допомогу і винагороду згідно з чинним законодавством.

4.7.         Звертатися до суду для захисту своїх трудових прав.

4.8.         На щорічну оплачувану відпустку згідно з графіком.

4.9.         На відпустку по догляду за дитиною віком до 3-6 років.

4.10.    На відпустку без збереження заробітної плати згідно із Законом України «Про відпустки».

4.11.    Проходити чергову й позачергову атестацію щодо підтвердження свого фахового рівня, а також отримання певної категорії і звання згідно із «Положення про атестацію».

4.12.    Раз у 5 років проходити курси про підвищення кваліфікації.

4.13.    Вибирати та бути обраним до представницьких органів влади.

4.14.    Одержувати заохочення та нагороди за старанне й зразкове виконання своїх службових обов’язків.

4.15.    Працювати за сумісництвом.

5.       Відповідальність.

Музичний керівник відповідає:

5.1.         За невиконання та порушення даної інструкції.

5.2.         За порушення статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку ЗДО.

5.3.         За життя і здоров’я дітей.

5.4.         За Збереження закріпленого йому майна.

5.5.         З порушення техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм і правил.

5.6.         Несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, порушення даної посадової інструкції.

6.       Взаємовідносини.

Музичний керівник:

6.1.         Зобов’язаний вчасно повідомляти керівнику ЗДО про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

6.2.         Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією ЗДО.

6.3.         Може замінювати в роботі іншого вихователя за додаткову оплату згідно з чинним законодавством.

7.       Охорона праці.

7.1  Музичний керівник дотримується вимог Законів України «Про охорону праці», «,Про дошкільну освіту».

7.2. Проходити навчання з охорони праці і перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок навчання і перевірки знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в ЗДО».

7.3. Несе відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу.

7.4. Забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинним законодавством та нормативно-правовими документами з охорони праці.

7.5. Терміново повідомляє завідувача ДНЗ про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцями, організовує надання першої медичної допомоги, викликає медичного працівника.

7.6. Може брати участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин,  що призвели до нещасного випадку.

Посадову інструкцію отримав: ___________________________________

     Дата:                                            ___________________________________

 

Посадова інструкція

помічника вихователя

 1.     Загальні положення

1.1Помічник вихователя  призначається директором

1.2Помічник вихователя  працює під керівництвом директора, завгоспа, вихователя.

1.3Помічник вихователя  працює за графіком роботи, затвердженим директором.

2.     Функції

2.1 Помічник вихователя  дотримується правил внутрішнього розпорядку.

2.2 Виконує всі настанови  медичної сестри, директора.

2.3 Працює спільно з кухарем, старшою медичною сестрою щодо дотримання санітарії та гігієни, охорони життя та здоров’я дітей.

2.4. Підтримують атмосферу спокою, доброзичливості й поваги у ставленні до дітей.

3.     Посадові обов’язки

3.1             Помічник вихователя  несе відповідальність за ввірене майно.

3.2             Виконує вимоги і настанови медичних працівників, пов’язані з охороною та зміцненням здоров’я  дітей.

3.3             Прибирати приміщення групи, туалетної кімнати, коридору, спальні./ змінює білизну, одяг, миє та прибирає посуд/

3.4            Допомагає вихователю при одяганні, роздяганні дітей, умивання, годуванні, вкладанні спати.

3.5            У літній період миє і прибирає павільйон групи.

3.6            Бере участь у заходах з прибирання території ЗДО, квітників.

3.7            Дотримується правил охорони праці, санітарії та гігієни, протипожежної безпеки.

3.8             Своєчасно проходить медичний огляд.

3.9             Помічнику вихователя забороняється:

-                     приносити в групу окріп;

-                     без дозволу залишати робоче місце;

-                     користуватися дитячим туалетом;

-                     працювати без спецодягу;

-                     користуватися пошкодженим посудом;

-                     залишати підлогу дуже вологою.

4       Права

Помічник вихователя має право:

4.1            На рівні трудові права незалежно від національності, соціального положення, віросповідання, політичних переконань.

4.2            На розірвання трудового договору згідно ст.. 38 КЗпП України.

4.3            На заробітну плату згідно з посадовими окладами і ставками.

4.4            На матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності.

4.5            На матеріальну допомогу.

4.6            На захист трудових прав у судовому порядку.

4.7            На відпустку по догляду за дитиною віком до 3 – 6 років.

4.8            На відпустку без збереження заробітної плати згідно із Законом України «Про відпустки».

4.9            На підвищення фахової кваліфікації шляхом різноманітних курсів і семінарів.

4.10       На щорічну відпустку тривалістю  31 календарних дні.

4.11       На заохочення за старанне і зразкове виконання своїх обов’язків.

4.12       На роботу за суміщенням.

4.13       Обирати і бути обраним до державних органів влади і самоврядування.

5       Відповідальність

Помічник вихователя несе відповідальність:

5.1            За порушення даної інструкції.

5.2            За порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.3            За порушення правил охорони праці,  протипожежної безпеки, санітарії та гігієни.

5.4            За збереження ввіреного майна.

5.5            За збереження життя і здоров’я дітей.

6       Взаємовідносини

Помічник вихователя зобов’язаний:

6.1            Повідомляти про хворобу чи іншу причину невиходу на роботу в день неявки.

6.2            У разі потреби змінювати графік роботи тільки за погодженням з адміністрацією.

6.3            Помічник вихователя може заміняти в роботі няню-санітарку і навпаки з оплатою згідно з чинним  законодавством.

7       Охорона праці.

7.1 Дотримуватися вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дошкільну освіту».

7.2.  Проходити  навчання з охорони праці і перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок проведення і перевірки знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу».

7.3. Дотримуватися вимог інструкції з охорони праці.

7.4. Повідомляти керівника про нещасні випадки, що сталися з вихованцями під час навчально-виховного процесу.

Посадову інструкцію отримав: ___________________________________

     Дата:                                            ___________________________________

 

 Посадова інструкція кухара

 1.     Загальні положення

1.1            Кухар призначається директором.

1.2            Кухар працює під керівництвом директора, завгоспа, вихователя.

1.3            Кухар працює за графіком роботи, затвердженим директором.

2.     Функції

2.1            Кухар дотримується правил внутрішнього розпорядку.

2.2            Виконує всі настанови  медичної сестри, директора.

2.3            Працює спільно з комірником, старшою медичною сестрою щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

 3.     Посадові обов’язки

3.1            Забезпечує своєчасне, згідно з режимом ЗДО, доброякісне приготування їжі.

3.2            Бере участь у складанні меню-розкладки.

3.3            Приймає вагою продукти з комори, відповідає за правильне їх збереження.

3.4            Дотримується технології приготування їжі, смачно готує страви.

3.5            Відповідає за санітарний стан кухні, чистоту посуду і кухонного інвентарю.

3.6            Виконує всі вказівки СЕС, лікаря і медсестри.

3.7            Щоденно готує зразки виходу готової продукції, відбирає добові проби і зберігає їх в холодильнику.

3.8            Суворо дотримується норм закладки сировини, норм співвідношення.

3.9            дотримується правил особистої гігієни.

3.10       Своєчасно проходить медичний огляд.

4.     Права

Кухар має право:

4.1            На рівні трудові права незалежно від національності, соціального положення, віросповідання, політичних переконань.

4.2            На розірвання трудового договору згідно ст.. 38 КЗпП України.

4.3            На заробітну плату згідно з посадовими окладами і ставками.

4.4            На матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності.

4.5            На матеріальну допомогу.

4.6            На захист трудових прав у судовому порядку.

4.7            На відпустку по догляду за дитиною віком до 3 – 6 років.

4.8            На відпустку без збереження заробітної плати згідно із Законом України «Про відпустки».

4.9            На підвищення фахової кваліфікації шляхом різноманітних курсів і семінарів.

4.10       На щорічну відпустку тривалістю  24 календарні дні.

5.     Відповідальність

Кухар несе відповідальність:

5.1            За порушення даної інструкції.

5.2            За порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.3            За порушення правил охорони праці,  протипожежної безпеки, санітарії та гігієни.

5.4            За збереження ввіреного майна.

5.5            За збереження життя і здоров’я дітей.

6.     Взаємовідносини

Кухар зобов’язаний:

6.1            Повідомляти про хворобу чи іншу причину невиходу на роботу в день неявки.

6.2            У разі потреби змінювати графік роботи тільки за погодженням з адміністрацією.

6.3            Кухар може заміняти в роботі комірника з оплатою згідно з чинним  законодавством.

7.     Охорона праці.

7.1 Дотримуватися вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дошкільну освіту».

7.2.  Проходити  навчання з охорони праці і перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок проведення і перевірки знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу».

7.3. Дотримуватися вимог інструкції з охорони праці.

7.4. Повідомляти керівника про нещасні випадки, що сталися з вихованцями під час навчально-виховного процесу.

Посадову інструкцію отримав: ___________________________________

     Дата:                                            ___________________________________

 

 Посадова інструкція двірника

 

 1.Загальні положення

1.1Двірник  призначається директором.

1.2Двірник  працює під керівництвом директора , завгоспа, вихователя.

1.3Двірник  працює за графіком роботи, затвердженим директором.

2.Функції 

2.1 Двірник дотримується правил внутрішнього розпорядку.

2.2 Виконує всі настанови і вимоги завгоспа, директора.

2.3 Дотримується порядку на подвір’ї дитячого закладу, вимог санітарії та гігієни, охорони життя та здоров’я дітей.

2.4. Підтримують атмосферу спокою, доброзичливості й поваги у ставленні до дітей та дорослих.

3.Посадові обов’язки 

3.1. Проводить щоденне прибирання території від сміття.

3.2. Стежить за деревами та кущами, що ростуть на території  ЗДО, організовує їх підрізання.

3.3. Не має права спалювати на території ЗДО опале листя.

3.4. У зимовий період розчищає  від снігу доріжки, посипає їх піском не допускає наростання льодових утворень на даху.

3.5. У літній період щоденно поливає територію водою.

3.6. Не допускає появи на території і в павільйонах предметів, які спричинили б травмування дітей і дорослих.

3.7. Відповідає за ввірений йому робочий інвентар, відповідає за його справність.

4.      Права.

Двірник має право:

4.1.  На рівні трудові права незалежно від національності, соціального положення, віросповідання, політичних переконань.

4.2.         На розірвання трудового договору згідно ст.. 38 КЗпП України.

4.3.         На заробітну плату згідно з посадовими окладами і ставками.

4.4.         На матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності.

4.5.         На матеріальну допомогу.

4.6           .На захист трудових прав у судовому порядку.

4.7.На відпустку по догляду за дитиною віком до 3 – 6 років

4.8. На відпустку без збереження заробітної плати згідно із Законом України «Про відпустки».

4.9           .На підвищення фахової кваліфікації шляхом різноманітних курсів і семінарів.

4.10.На щорічну відпустку тривалістю  24 календарні дні.

4.11.На заохочення за старанне і зразкове виконання своїх обов’язків.

4.12.На роботу за суміщенням.

5.Відповідальність.

Двірник несе відповідальність:

5.1. За порушення даної інструкції.

5.2. За порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.3. За порушення Правил охорони праці, Протипожежної безпеки, санітарії та гігієни.

5.4. За збереження ввіреного майна.

5.5. За збереження життя і здоров’я дітей.

6. Взаємовідносини.

Двірник  зобов’язаний:

6.1.         Повідомляти про хворобу чи іншу причину невиходу на роботу в день неявки.

6.2.         У разі потреби змінювати графік роботи тільки за погодженням з адміністрацією.

6.3.         Двірник може заміняти в роботі сторожа і навпаки з оплатою згідно з чинним  законодавством.

7.       Охорона праці.

7.1 Дотримуватися вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дошкільну освіту».

7.2.  Проходити  навчання з охорони праці і перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок проведення і перевірки знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу».

7.3. Дотримуватися вимог інструкції з охорони праці.

7.4. Повідомляти керівника про нещасні випадки, що сталися з вихованцями під час навчально-виховного процесу.

Посадову інструкцію отримав: ___________________________________

     Дата:                                            ___________________________________

 

Логін: *

Пароль: *