Хмелівський ЗДО ”Струмочок”, с.Хмельове
Кіровоградська область, Новоукраїнський район

Національно-патріотичне виховання

План заходів

 з національно-патріотичного виховання

закладу дошкільної освіти 

 «Струмочок»

на 2021 - 2022 н.р.

Національно-патріотичне виховання дошкільнят

Патріотизм (грец. patris — батьківщина) — це любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу.

Особистісні якості та риси характеру, притаманні свідомому громадянину й патріоту

• повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу;

• працьовитість;

• висока художньо-естетична культура;

• патріотична самосвідомість та громадянська відповідальність, готовність працювати для розквіту Батьківщини, захищати її;

• повага до Конституції, законів Української держави;

• досконале знання державної мови.

Завдання патріотичного виховання:

• Формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста)

• Почуття власної гідності як представників свого народу

• Виховання любові,поваги до своїх національних особливостей

• Формування духовно-моральних взаємин

• Формування любові до культурного спадку свого народу

• Толерантне ставлення допредставників інших національностей, до ровесників,батьків, до сусідів, до оточуючих.

Патріотичне виховання ґрунтується на фундаментальних принципах.

Принцип природовідповідності виховання означає врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних і регіональних особливостей.

Принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культурнотворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

Принцип етнічності виховного процесу означає наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина.

Принцип гуманізму означає сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання. Його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення умов для формування кращих якостей та здібностей дитини, джерел її життєвих сил (в центрі уваги перебуває дитина з її потребами, запитами, можливостями і здібностями); повага до особистості дитини, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довір'я до неї; виховання гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.

Принцип демократизму передбачає, що учасники освітнього процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції.

Принцип інтеграції передбачає єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості. Організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу батьків. Здійснення гуманних, стійких і єдиних вимог до дітей з боку різних соціальних інститутів, посилення педагогічного впливу на них, підвищення спільними зусиллями ефективності освітнього процесу.

Принцип безперервності виховання означає забезпечення цілісності і наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини. Нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формування цілісної та всебічно розвиненої особистості.

Основні напрями патріотичного виховання. Методи і форми роботи з патріотичного виховання

• Екскурсії вулицями рідного села, міста, до історичних пам'яток, визначних місць

• Розповіді вихователя

• Бесіди з цікавими людьми

• Екскурсії

• Спостереження

• Дидактичні, сюжетно-рольові ігри

• Заняття з циклу «Історичні цікавинки»

• Розгляд ілюстративних матеріалів

• Читання та інсценування творів художньої літератури

• Слухання народної, класичної, сучасної музики

• Розглядання творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

• Розв'язування проблемних ситуацій

• День відкритих дверей для  членів родин у дитячому садочку

• Спільні з родинами виховні заходи

• Виставки, конкурси

• Свята, розваги

Напрямки роботи з батьками з питань патріотичного виховання :

-ознайомлення батьків з роботою закладу дошкільної освіти з питань патріотичного виховання;

   - залучення батьків до співпраці та стимулювання їхньої активної участі в ній;

-організація різноманітних заходів за участю батьків;

-ознайомлення батьків з результатами навчання і розвитку дітей (відкриті перегляди, тематичні тижні, інформація в куточках батьків).

"БЕЗ БУДЬ-КОГО З НАС БАТЬКІВЩИНА МОЖЕ ОБІЙТИСЯ, АЛЕ БУДЬ-ХТО З НАС БЕЗ БАТЬКІВЩИНИ – НІЩО."

ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ

Одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм. Патріотизм (грєц. patris — батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу.

«ПАТРІОТИЗМ – СЕРЦЕВИНА ЛЮДИНИ, ОСНОВА ЇЇ АКТИВНОЇ ПОЗИЦІЇ»

                                                                                                      (В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ)

Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності — віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства.

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі донайближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.

Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята.

Основними напрямами патріотичного виховання є:

— формування уявлень про сім'ю, родину, рід і родовід;

— краєзнавство;

— ознайомлення з явищами суспільного життя;

— формування знань про історію держави, державні символи;

— ознайомлення з традиціями і культурою свого народу;

— формування знань про людство.

Для патріотичного виховання важливо правильно визначити віковий етап, на якому стає можливим активне формування у дітей патріотичних почуттів. Найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є середній дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до соціального світу, суспільних явищ.

Цілеспрямоване патріотичне виховання повинно поєднувати любов до найближчих людей з формуванням такого ж ставлення і до певних феноменів суспільного буття. З цією метою факти життя країни, з якими ознайомлюють дошкільнят, ілюструють прикладами з діяльності близьких їм дорослих, батьків залучають до оцінки суспільних явищ, спільної участі з дітьми у громадських справах.

Однак лише ознайомлення із суспільним життям не вирішує завдань патріотичного виховання. Це засвідчив досвід роботи дошкільних закладів у 20—30-ті роки XX ст. Водночас не можна ігнорувати значущості ознайомлення дітей з історією і сучасністю рідної країни, іншими суспільними явищами.

Концепція дошкільного виховання в Україні (1993), сповідуючи історичний підхід до патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, українознавчі та краєзнавчі напрями. На це орієнтують і різноманітні програми дошкільного виховання.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує на опанування знань про нашу державу, виховання поваги до державних символів. Старші дошкільники мають знати прапор, гімн, герб України, назву її столиці, інших великих міст, значущі географічні назви (Крим, Карпатські гори, Дніпро), пам'ятні місця (Тарасова гора у Каневі, Хортиця, заповідник Асканія-Нова тощо). Цій меті підпорядковані заняття «Ми живемо в Україні, ми дуже любимо її», «Пам'ятні місця України», «Рідне місто (село)», «Вулиці нашого міста (села)», «Наш герб» та ін.

Діти мають поступово усвідомлювати, що моральний аспект патріотизму полягає і в розвитку національної економіки (це нові робочі місця, заробітна плата працівникам, доходи бюджету, раціональне використання яких робить життя у рідній країні достойним), і в підтримці національного виробника, і в економічній, господарській порядності власників підприємств, і в розвитку меценатства тощо. Щодо цього педагог може використати приклади з історії і з сучасного життя країни. Доцільним у патріотичному вихованні дітей дошкільного віку є використання творів художньої літератури, в яких ідеться про історію і сьогодення України, життя дітей і дорослих.До ефективних методів і форм організації патріотичного виховання належать: екскурсії вулицями рідного села, міста, до історичних пам'яток, визначних місць; розповіді вихователя; бесіди з цікавими людьми; узагальнюючі бесіди; розгляд ілюстративних матеріалів; читання та інсценування творів художньої літератури; запрошення членів родин у дитячий садок; спільні з родинами виховні заходи (День сім'ї, свято бабусь тощо); зустрічі з батьками за межами закладу дошкільної освіти, за місцем роботи та ін.

№ з/п

Назва заходу Дата

  Години спілкування  з колективом   

1.   Година українознавства «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!»,«Прапор нашої Вкраїни має колір жовто-синій». (Доповніть розповідь уривками із творів художньої літератури, показом народних іграшок, виробів народних майстрів тощо)

Жовтень 2021

2. Консультація з педагогами: - Виховуємо патріотів: інтеграція різних напрямів освітньої діяльності; - Патріотичне виховання дошкільників: сучасні підходи до впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського

Вересень 2021

3. Виставка книжок (книжки про традиції, національну символіку України, її історію, природу, визначні місця у куточку книги. Влаштуйте читання й обговорення історій про нашу країну)

Листопад 2021

4.

Організувати тематичну поличку «Краса і велич символів державних».

 

Протягом року
5 Пізнавальна мандрівка «В океані рідного народу відкривай духовні острови». Грудень 2021
6. Майстер –клас з виготовлення патріотичної символіки. Січень 2022

7

 

Інформаційний огляд «Події, що змінили долю України»  Протягом року

Робота з дітьмИ

1.  Робота з дітьми на заняттях та упродовж дня                                     -- Формувати у дошкільників інтерес до найближчого соціального, природного і культурного оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу); - Ознайомлювати з історією рідного села, містечка;- Проводити бесіди з розглядом ілюстрацій, фотографій, відеоматеріалів про сьогодення рідного краю; - Організовувати екскурсії рідними вулицями;- Відвідувати місцеві музеї та видатні й пам’ятні місця; - Виховувати любов і повагу до найрідніших людей (мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер). - Приділяти увагу формуванню у дошкільників дієвих емпатійних виявів щодо близьких, адже мало розуміти, що таке доброта, турбота, вдячність, взаємодопомога, – необхідно виявляти ці почуття в повсякденні, цінувати членів своєї сім’ї й теплоту рідної домівки; - Формувати усвідомлення тісного взаємозв’язку між поколіннями; - Організовувати тижні сім’ї в ЗДО; - Створювати ілюстровані альбоми «Моя родина», «Я українець», «Наша група», «Ми різні – ми разом»; - Практикувати розглядання картинок, фотографій, перегляд відеофільмів про людські стосунки; - Інсценувати події та явища, навчати аналізу причин й наслідків дій та вчинків людей, моделі поведінки в життєвих ситуаціях; - Знаходити варіанти розв’язання морально-етичних ситуацій (дружби, товаришування); - Залучати дітей до народознавства – вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців (житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка), народних ремесел (гончарство, вишивка, килимарство, лозоплетіння тощо), символів (верба і калина, вінок, рушник) та ін.; - Створювати в групі ЗДО народознавчі куточки; - Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою рідного краю ( краса, розмаїття, багатство й особливості природного довкілля та виховання любові до нього); - Ознайомлення з літературними та художніми творами, що відображають різноманітність і красу природи України; - Проводити роботу з формування знань назв рідного села, містечка , найближчих вулиць, визначні місця; - Ознайомлювати з державною символікою України (прапор, герб, гімн), їх значенням і сутністю; - Надавати інформацію про людей, які прославили Україну, рідне, село,  містечко (художників, композиторів, письменників, винахідників, учених, мандрівників, філософів, лікарів, спортсменів, патріотів України, тощо). Організовувати з ними зустрічі ; - Звертати увагу дітей на характерні риси українського народу (миролюбність, доброзичливість, гостинність, працелюбність, творчість, мудрість тощо); - Залучати дітей до підготовки та відзначення свят народного календаря, пробуджувати в них любов до рідної землі, повагу до людей праці, інтерес до історії своєї країни; - Проведення військово-спортивних ігор спільно з батьками, а саме: «Козацькі розваги», «Ігри патріотів», «Прикордонник», «Захисник Вітчизни», «Веселі старти» та ін.; - Збагачувати предметно-розвивальне середовище наочністю, яка є носієм інформації, що опосередковано впливає на формування в дошкільників патріотичних почуттів.  Протягом року
    
2   «Ми роду козацького діти»(До дня українського козацтва, захисників та захисниць України. Свято Покрови)  Жовтень 2021
Городні пригоди «Ходить Гарбуз по городу». Театралізація казки   Жовтень 2021
4   « Осінь золота прийшла до нашого краю». Осінні пригоди для малюків  Жовтень 2021
5 Музично-літературне свято «Українська мова – серця мого подих»  Листопад  2021
6     «Святий Миколай до нас у гості завітай». Музична розвага     Грудень 2021
7  Музично-поетичне свято «Мово моя калинова».  Лютий  2022
8   Театралізація казки  «Казочка про писанку».     Квітень 2022
9  Фольклорне свято української пісні. 

Травень 2022

     

10. Скарбничка дозвілля «Різнобарвна веселка дитячих розваг»    1 червня 2022
11. Виставка дитячого малюнка «Відкрий для себе Україну!» , колективне творче панно«Моя країна - Україна» або «Планета дружби».

Протягом року

12. Музичне свято «Наш прапор – пшениця в степах» Серпень 2022
13. Виставкове дитяче містечко «Україна – це ми» Серпень 2022
14. Конкурс дитячого малюнка з нагоди Дня Незалежності України.

Серпень 2022

15. Музичне свято «З Україною в серці»    
 
Серпень 2022 

 

Робота з батьками

1 - Залучати батьків до участі у заходах з національно-патріотичного виховання дітей: святах, розвагах, екскурсіях, конкурсах, батьківських тижнях; - Провести батьківський тиждень «Батьки – наші однодумці, партнери»; - Включати в тематику батьківських зборів питання національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Протягом року
2 Фотовиставка «Сімейні екскурсії Україною» Протягом року
3 Виготовлення ляльок –мотанок разом з дітьми (виставка).  
4 Розміщувати інформацію на сайті закладу дошкільної освіти. Протягом року

 

Важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення до народознавства —вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. Дошкільників ознайомлюють з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, пояснюють зв'язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховують розуміння смислу життя, інтерес до родинних і народних традицій.
Значну роль у вихованні дітей відіграють народні традиції — досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з покоління в покоління (шанувати старших, піклуватися про дітей, відзначати пам'ятні дати тощо). З традиціями тісно пов'язані народні звичаї — усталені правила поведінки; те, що стало звичним, визнаним, необхідним; форма виявлення народної традиції (як вітатися, як ходити в гості та ін.).
Прилучаючись до народознавства, діти поступово утверджуватимуться у думці, що кожен народ, у тому числі й український, має звичаї, які є спільними для всіх людей. Пізнаючи традиції, народну мудрість, народну творчість (пісні, казки, прислів'я, приказки, ігри, загадки тощо), розширюючи уявлення про народні промисли (вишивка, петриківський розпис, яворівська іграшка), вони поступово отримують більш-менш цілісне уявлення про втілену в художній і предметній творчості своєрідність українського народу. Водночас у дітей розширюються знання про характерні для рідного краю професії людей, про конкретних їх представників. При цьому вихователь повинен не стільки піклуватися про збагачення знань, скільки про їх творче засвоєння, розвиток почуттів дітей. У дошкільному віці вони залюбки беруть участь у народних святах і обрядах, пізнаючи їх зміст, розвиваючи художні здібності, навички колективної взаємодії.
Сучасні концепції національного виховання наголошують на важливості національної спрямованості освіти, її органічної єдності з національною історією і традиціями, на збереженні і збагаченні культури українського народу.
У Концепції дошкільного виховання в Україні зазначено, що провідними засадами діяльності сучасного національного дошкільного закладу мають бути національна психологія, культура та історія, а також загальнолюдські духовні надбання.
Важливим завданням педагогічної науки і практики є забезпечення етнічності — природного входження дітей у духовний світ свого народу, нації як елементу загальнолюдської культури, позбавленого національної обмеженості та егоїзму. Моральна спрямованість цієї роботи вимагає єдності національного і загальнолюдського у формуванні національної самосвідомості, інтернаціональних почуттів дошкільників. Національне самовизначення особистості (віднесення себе до певної нації, відданість їй, любов та інтерес до всього національного) за такої умови не перероджується в національний егоїзм і негативне ставлення до інших націй, адже людина, яка має високу національну свідомість, поважатиме й інший народ.

Нормативно-правове забезпечення

національно-патріотичного виховання в ЗДО

 

Закони України

         Закон України від 6.03. 2003 N 602-IV «Про Державний Гімн України»;

         Закон України від 9.04. 2015 № 315-VIII «Про увічнення перемоги над  нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»

Укази Президента України

     Указ Президента України від 13. 10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-  патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки»;

      Указ Президента України від 12.06.2015 року  № 334/2015 «Про заходи щодо  поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;

     Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»;

     Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»;

      Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»;

      Указ Президента України від 12.11.2009 №923/2009 «Про деякі заходи щодо відзначення видатних подій національної воєнної історії»

     Указ Президента України №69/2015 від 11.02.2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв небесної Сотні»

Постанови, Розпорядження, Доручення  Кабінету Міністрів України

     Постанова Верховної  Ради України від 28.01.1992  № 2067-ХІІ «Про Державний прапор України»;

     Постанова Верховної Рада України від 19.02. 1992 № 2137-XII «Про Державний герб України».

               Накази МОНУ

    Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641  «Про затвердження Концепції  національно – патріотичне виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції  національно – патріотичне виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно – патріотичне вихованні у загальноосвітніх навчальних закладах»;

     Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2015 № 768 «Про національно – патріотичне виховання в системі освіти»; 

     Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»; 

     Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і  науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді»; 

      Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

 

Листи МОНУ

      Лист Міністерства освіти і науки України від 5.09.2015 №  /9-455 «Щодо заходів з відзначення Дня захисника України»;

     Лист Міністерства освіти і науки України від 23.04.2015 №1/9-211 «Про відзначення     Дня пам’яті та примирення    і Дня Перемоги над нацизмом у Європі»;

     Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014  № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання»; 

     Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012 № 1/9-557 «Про методичні рекомендації з громадянської освіти та виховання у навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році»

 

Логін: *

Пароль: *